Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


   pdf   Ladda ner stadgar.

Ängelholms-Skäldervikens Segelsällskap


Org nr: 839400-2623
Antagna vid årsmöte 2015-03-19.
Ursprungliga stadgar antagna 1948-10-21, reviderade 1990-03-22, 2003-03-20, 2012-02-02 och 2014-03-20.


§1 Sällskapets namn
Sällskapets namn är Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap, förkortat ÄSSS. Org nr 839400-2623


§2 Sällskapets ändamål
Sällskapet är en ideell förening (ansluten till SSF och SBU) med syfte att främja sjösport samt att verka för en god gemenskap mellan sjösportens utövare. Genom ungdomsverksamhet skall sällskapet bereda ungdom tillfälle till sportslig och meningsfull fritidssysselsättning samt kunskap om gott sjömanskap.


§3 Sällskapets hemort
Sällskapets hemort är Ängelholm, där dess ordinarie sammanträden skall hållas.


§4 Medlemskap
Medlemskap i sällskapet beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutet till, mot erläggande av stadgad avgift. Medlemskapet gäller kalenderår och räknas tillsvidare såvida inte uppsägning sker senast 1 november. Medlem som inträder efter 1 september betalar ingen avgift året ut.
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
• Huvudmedlem (enskild vuxen)
• Juniormedlem (enskild t o m det år man fyllt 20 år)
• Familjemedlemskap (hela familjen)
• Hedersmedlem
Huvudmedlem har fulla rättigheter och skyldigheter mot sällskapet.
Juniormedlem är enskild medlem med fulla rättigheter och skyldigheter mot sällskapet
Familjemedlemskap omfattar hela familjen. Dock får endast huvudmedlem utskick från ÄSSS.


§5 Hedersmedlem
Person, som gjort ett synnerligen förtjänstfullt arbete eller på ett utmärkande sätt främjat sällskapets syften kan på förslag av styrelsen på ordinarie årsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som annan medlem.


§6 Medlemsavgifter
Medlem skall årligen erlägga medlemsavgift. Höstmötet fastställer avgifter. Avgifterna aviseras vid årsskiftet och skall vara betalda senast 31 januari.
Hedersmedlem skall vara befriad från framtida medlemsavgifter till sällskapet.


§7 Utträde
Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 1
november


§8 Uteslutning
Medlem, som gör sig skyldig till så klandervärt handlingssätt att sällskapets anseende skadas, kan av
styrelsen uteslutas ur sällskapet. Berörd medlem skall senast åtta dagar före det
styrelsesammanträde, på vilket ärendet behandlas, underrättas om den föreslagna åtgärden.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter efter påminnelse, förlorar sitt medlemskap.


§9 Styrelsen
Mellan sällskapets möten sköts sällskapets angelägenheter av en styrelse bestående av:
1. Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande.
2. En kassör.
3. En konsultativ ledamot.
4. En konsultativ ledamot.
5. En konsultativ ledamot.
6. En konsultativ ledamot.
7. En konsultativ ledamot.
Ordföranden väljs på ett år, styrelsens övriga ledamöter på två år i sänder.
Vid udda årtal väljs ledamöterna med udda nummer och vid jämnt årtal ledamöter med jämna
nummer, enligt ovan.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.
Vice ordförande träder in i ordförandes ställe vid förfall för denne.
Skulle styrelseledamot frånträda sitt uppdrag under sin valperiod, anordnas nytt val vid sällskapets
nästa sammanträde för återstoden av uppdraget.
Är såväl ordförande som vice ordförande frånvarande, företrädes ordförande av till tjänstetid äldste
styrelseledamoten.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i dennes frånvaro av vice ordförande och är
beslutsmässig om minst fyra styrelseledamöter är närvarande.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.
Beslut fattas inom styrelsen med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande
biträder.
Protokoll förs vid styrelsens sammanträden och skall justeras av ordförande.
Till styrelsesammanträde ska sällskapets permanenta kommittéordföranden kallas minst två gånger
per år. En gång på våren och en gång på hösten.
Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av minst tre medlemmar, för vilka
styrelsen utfärdar instruktioner.
Vård av sällskapets arkiv och samlingar tillkommer sekreteraren.
Sällskapets inventarier sköts av styrelsen eller av de som styrelsen utser.


§10 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.


§11 Kommittéer och deras uppgifter
Under styrelsens ledning hör i §12 angivna permanenta kommittéer och sådan särskild kommitté,
varom sällskapet kan fatta beslut enligt §13.
Kommittéerna har till uppgift att leda och bedriva den verksamhet som den genom sin
verksamhetsplan har fått beslut av styrelsen att genomföra. Verksamhetsplanen ska årligen revideras
i samband med styrelsemötet på hösten där samtliga kommittéer kallas. Verksamhetsplanen ska
innefatta såväl kommande års verksamhet samt en långsiktig planering för kommittéernas fortsatta
verksamhet och utveckling.
Styrelseledamot kan, om särskilda skäl anses föreligga, vara ledamot i en eller flera kommittéer.
Kommitté håller sammanträde på kallelse av dess ordförande. Denne har skyldighet att på begäran
av ledamot i kommittén utlysa sammanträde. Föreligger behov föres protokoll vid kommitténs
sammanträde.
Såsom kommitténs beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenat sig, men vid lika
röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.
Kommitté äger rätt att för särskilda uppdrag eller för handläggning av särskilda frågor adjungera till
sig annan medlem i sällskapet.


§12 Permanenta kommittéer
Sällskapets verksamhet bedrivs genom de permanenta kommittéerna:
1. Teknisk kommitté
2. Klubbkommitté
3. Båtplatskommitté
4. Kappseglingskommitté
5. Jollekommitté
6. Kajakkommitté
7. Träbåtskommitté
8. Brädseglingskommitté
9. Utbildningskommitté
Varje permanent kommitté består av ordförande och en till sex ledamöter beroende på den
verksamhet som planeras under perioden.
Kommittéordförande väljs vid årsmötet med en mandatperiod på 2 år. Vid udda årtal väljs
ordförande för kommittéerna med udda nummer, och vid år med jämnt årtal de med jämna
nummer, enligt ovan.
Kommittéledamöter utses av kommittéordförande som även har rätt att mellan årsmötena i samråd
med styrelsen utse nya medlemmar i kommittéerna.
Tekniska kommitténs verksamhetsområde omfattar tekniska frågor beträffande klubbhuset
och sällskapets övriga anläggningar.
Klubbkommitténs verksamhet omfattar frågor om sammanhållning och trevnad inom
sällskapet. Kommittén svarar för arrangemangen runt sällskapets sammanträden och
samkväm. Kommittén ska ta tillvara motor- och segelbåtsägarnas önskemål om utflykter och
sammanhållning. Kommittén svarar för uthyrning av lokalerna.
Båtplatskommitténs verksamhet omfattar skötseln av Båtplatsen i Nybroskogen.
Kappseglingskommittén ansvarar för sällskapets kappseglingsarrangemang, allt från egna
klubbarrangemang till större arrangemang.
Jollekommittén ansvarar för jolleseglarnas verksamhet samt att ungdomarnas behov av utbildning,
träning och kappseglingar tillgodoses.
Träbåtskommittén skall verka för att utveckla och vårda den äldre båtbyggartraditionen samt
engagera ungdomar och vuxna att bevara och renovera det äldre båtbeståndet.
Brädseglingskommittén ansvarar för brädseglarnas verksamhet, förvaring och underhåll av
utrustning, samt att brädseglarnas behov av utbildning, träning och kappseglingar tillgodoses.
Kajakkommitténs verksamhet omfattar motions- och havskajakpaddling, förvaring och underhåll,
utbildning och andra gemensamma aktiviteter
Utbildningskommittén ansvarar för kurser och utbildning för alla medlemmar i sällskapet i
samarbete med övriga kommittéer.


§13 Särskild kommitté
Om styrelsen skulle anse att särskild kommitté förutom de i §12 angivna permanenta kommittéerna
erfordras för visst verksamhetsområde inom sällskapet, äger styrelsen rätt att besluta om detta.


§14 Särskilda funktionärer
Vid behov skall styrelsen inom eller utom sig utse särskilda funktionärer som t ex
klubbhusföreståndare eller materialförvaltare samt utarbeta lämpliga instruktioner för dessa.


§15 Räkenskapsår
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
Sällskapets räkenskaper skall den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Senast
den 15 februari skall räkenskaperna jämte tillhörande handlingar och styrelsens
förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna, vilka senast en vecka före årsmötet har att lämna
skriftligt utlåtande, vari ansvarsfrihet till- eller avstyrkes.


§16 Revision
För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall årligen på ordinarie årsmöte utses
två revisorer.


§17 Valberedning
ÄSSS valberedning väljs årligen på höstmötet och består av ordförande och två ledamöter.
Valberedningen förbereder val av styrelseledamöter, och kommittéordförande, revisorer samt
eventuella kompletteringsval.
Valberedningen bedriver sitt arbete självständigt, men samråder med sällskapets ordförande
till sällskapets nytta.


§18 Sammanträden
Sällskapet håller två ordinarie sammanträden
1. kallat årsmöte – senast den 31 mars och
2. kallat höstmöte, senast den 30november.
Kallelsen sker per e-post och på ÄSSS hemsida senast två veckor före sammanträdet.
I övrigt kallar styrelsen till sammanträde, då behov föreligger.
Till extra sammanträde skall styrelsen kalla sällskapet om minst tio medlemmar under motivering
begär sådant. Kallelsen, som skall ske under ovan nämnda former, skall innehålla det eller de
ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Extra sammanträde är beslutsmässigt om minst
trettio medlemmar infunnit sig.
Vid varje sammanträde utses två medlemmar att jämte ordföranden justera det vid sammanträdet
förda protokollet, som anslås i klubbhuset och på ÄSSS hemsida.
Ärenden vid årsmötet:
1. Sammanträdets stadgeenliga utlysande.
2. Val av två justeringsmän.
3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Frågor om godkännande av dagordningen.
6. Styrelsens års- och förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter enligt §9.
10. Val av kommittéordföranden.
11. Val av revisorer.
12. Övriga ärenden.
Under övriga ärenden ska följande punkter föredras:
 Av styrelsen väckta förslag.
 Av medlem väckt förslag, som senast tre veckor före årsmötet skriftligen lämnats till styrelsen.
 Bordlagda frågor.
 Medlem kan på sammanträde väcka frågor för diskussion och kan fordra att styrelsen tar upp
frågan till avgörande på följande sammanträde.
Ärenden vid höstmötet:
1. Sammanträdets stadgeenliga utlysande.
2. Val av två justeringsmän.
3. Redovisning av sällskapets ekonomi och en preliminär budget som underlag för beslut om
avgifter.
4. Val av ÄSSS valberedning.
5. Frågor angående påföljande verksamhetsårs tävlingar och övriga aktiviteter.
6. Övriga ärenden enligt punkt 12 under årsmötet.


§19 Rösträtt
Varje medlem som uppfyllt sina skyldigheter mot sällskapet äger rösträtt.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.


§20 Beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Om någon så påfordrar skall
omröstningen ske genom sluten votering. Vid personval genom votering bestäms utgången för så vitt
annorlunda inte stadgas, genom enkel majoritet.
Om vid öppen votering lika röstetal uppstår skall det förslag gälla, som biträds av ordföranden.
Vid val och sluten votering skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


§21 Bestämmelser för ÄSSS Båtplatsen i Nybroskogen
För förhållandena vid båtplatsen finns särskilda av sällskapets styrelse utfärdade bestämmelser.


§22 Bestämmelser för träbåtskommittén
För förhållandena kring träbåtskommitténs verksamhet finns särskilda av sällskapets styrelse
utfärdade bestämmelser.


§23 Bestämmelser för jollekommittén
Junior skall styrka simkunnighet om minst 200 meter.


§24 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan endast beslutas på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett
ordinarie med minst 14 dagars mellanrum. För beslut fordras minst 3/4 majoritet.


§25 Upplösning av sällskapet
Sällskapets upplösning, som ej kan ske om minst 10 av dess medlemmar skriftligen förbinder sig att
kvarstå, skall beslutas på två på varandra följande årsmöten.
Beslutas upplösning fordras 3/4 majoritet.
Överblivna tillgångar och aktuella handlingar lämnas till Ängelholms föreningshamn.
Sällskapets böcker, protokoll samt övriga handlingar, vilka har historiskt värde, överlämnas till
Ängelholms kommun.

ÄSSS stadgar är antagna vid årsmöte 20115-03-19.

Uppdaterad: 23 JAN 2020 15:44 Skribent: ÄSSS styrelse

Hur är vädret i hamnen

_________________________

Sponsor:

Sparbanken

 

 

_________________________

Postadress:
Ängelholm-Skäldervikens SS - Segling
Segelvägen 7
26261 Ängelholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info